The perfect book you just gotta read

The Bible is the perfect book–correct in its every claim, authoritative in its every demand, helpful for every worthy pursuit, relevant for every generation and culture, necessary for every individual, accurate in its historical accounts, flawless in its prophecies of things to come, boundless in its ability to make God known, trustworthy in its every promise, consistent and cohesive in all its passages, and reliable and complete as a resource for meeting every spiritual need. It speaks to the intellect, and to the heart. It gives wisdom, and knowledge.
It has stood the test of time, proving itself unlimited in its power to withstand scrutiny of the honest seeker, and even the assault of disingenuous attacks thrust upon it by those of hard hearts who distort what it says or who are just unwilling to read it with an open mind.

What’s more, the Bible is God’s personal message for you. It applies to all of humanity as a whole, but it also speaks to you personally as an individual. It was written with you in mind.
It contains information you must understand if you want to go to heaven. God requires you to know Him, and He will judge you when you die based on your response to what He has revealed in the Bible, whether you’ve chosen to read it or not. God loves you and wants fellowship with you; and He wrote this book so that through it, He could establish a relationship with you, that will begin in this life, and grow, and last forever. You were created in God’s image, so you will never cease to be. You will exist somewhere forever. And whether your eternal state is one of infinite joy or unspeakable suffering is entirely dependent upon whether or not you come in this life to know God personally as He has presented Himself in the Bible. There is no other source of information that can replace the Bible as a guide on the road to heaven. No human teacher of any religion or faith can speak truth apart from what God has said in this book. No religious tradition can help you, if you follow it, instead of the decrees of the Bible.
And the Bible has answers, help, and comfort for every problem or issue you are facing today. If you live to be 110, you will never face any trial or tragedy outside the bounds of the Bible’s ability to help. It contains the answer to grief, to pain, to sorrow, to rejection, to every form of problem in human relationships, to loneliness, to depression, to anger, to violence, to hunger, to guilt, to sins you’ve committed, to sins committed against you, to family problems, to work problems, to money problems, to health problems, to ignorance, to bigotry, to war, to poverty, to terrorism, to fear, to death, to loss, to how to pray effectively, and to every other thing.
Don’t miss out. Read it. Believe it. Study it. Learn it. Find life in Christ through it. Share it with others.

The same message in Romanian:
Biblia este cartea perfectă – corectă în fiecare din afirmațiile ei, cu autoritate în toate cerințele ei, de ajutor pentru orice căutare valoroasă, relevantă pentru orice generație și cultură, necesară pentru fiecare persoană, corectă în înregistrările ei istorice, ireproșabilă în proorociile lucrurilor viitoare, nelimitată în abilitatea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu, demnă de încredere în fiecare promisiune, consistentă și coezivă în toate pasajele ei, completă și de încredere ca și resursă de împlinire a fiecărei nevoie spirituală.  Vorbește intelectului și inimii. Dă înțelepciune și cunoaștere. A rezistat probei timpului, dovedindu-se nelimitată în puterea sa de a sta în picioare în fața cercetării celui ce caută din toată inima și chiar asaltului atacurilor viclene aruncate asupra ei de cei cu inimi întărite care deformează mesajul ei sau care nu vor să o citească cu o minte deschisă.
Și mai mult, Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Se aplică întregii umanități ca un întreg, dar de asemenea îți vorbește în mod personal ca și individ. A fost scrisă cu tine în minte. Conține informații pe care trebuie să le înțelegi dacă vrei să ajungi în rai.  Dumnezeu îți cere să-L cunoști, și El te va judeca după ce vei muri bazat pe răspunsul tău referitor la ceea ce a fost revelat  în Biblie, dacă ai ales să-l citești sau nu. Dumnezeu te iubește și vrea să aibă părtășie cu tine; El a scris această carte ca prin ea să poată stabili o relație cu tine, care va începe în această viață, va crește și va dura o veșnicie. Ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, astfel că nu vei înceta niciodată să exiști. Vei exista undeva pentru totdeauna.  Iar statutul tău etern va fi ori unul de o fericire infinită ori unul de o durere de nerostit– depinde întru totul de tine – dacă vei ajunge în această viață să-L cunoști în mod personal pe Dumnezeu așa cum s-a prezentat El Însuși în Biblie. Nu există nici o altă sursă de informație ce poate înlocui Biblia ca ghid spre drumul către rai. Nici un om învățător al unei alte religii sau credințe nu poate vorbi adevărul fără ceea ce a spus Dumnezeu în această carte. Nici o tradiție religioasă nu te poate ajuta dacă o urmezi, în locul regulilor Bibliei. Iar Biblia are răspunsuri, ajutor și mângâiere pentru orice problemă cu care te confrunți astăzi. Dacă trăiești până la 110 ani, nu te vei confrunta cu nici o încercare sau tragedie ce nu-și va putea găsi ajutorul în Biblie. Conține răspunsul pentru supărare, durere, necaz, respingere, pentru orice formă a problemelor în relațiile umane, pentru singurătate, deprimare, mânie, violență, foame, vinovăție, pentru păcatele pe care le-ai făcut, pentru păcatele comise împotriva ta, pentru problemele familiale, problemele legate de lucru, de bani, de sănătate, pentru ignoranță, bigotism, război, sărăcie, terorism, teamă, moarte, pierdere, cum să te rogi într-un mod eficient și pentru fiecare alt lucru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s